Innovating Gotham: Lara Torvi & Modernizing Government Technology

Innovating Gotham: Lara Torvi & Modernizing Government Technology